December 28th, 2008

ГНОМ

קזאד עמינו!

בקסבה בחצי היום
כשהשוק פתוח
אני הולך עטוף שריון
והחזה מתוח
כשרואים אותי –
השוק תוך רגע מתרוקן
כי בידי, כמו תמיד
שלוף גרזן.

כולם היו יודעים, יודעים אכן
שגמדים עושים הכל עם הגרזן!

וכשהקרב היה בוער
והכיתה לא זזה
המפקד היה אומר:
"אתה ראשון יא קזאד!"
אני קדימה מסתער,
מבלי להתחשבן
כי שום תותח אינו יכול
על הגרזן!

כולם היו יודעים, יודעים אכן
שגמדים עושים הכל עם הגרזן!

אחד הולך עם בחורה
ביפו בין ערביים
אם רק ארצה אצלי תהיה
ישר בין הידיים
אך לא אפריע לבחור
שלא ירעד, מסכן
כי בשביל מה לי בחורות?
לי יש גרזן!

כולם היו יודעים, יודעים אכן
שגמדים עושים הכל עם הגרזן!